Ny lovændring giver et friere valg af varmekilde

Vidste du, at du ikke længere er forpligtet til at aftage naturgas fra kollektivt varmeforsyningsanlæg?

Siden vedtagelsen af varmeforsyningsloven i 1979 har energipolitikken ændret sig, og man ønsker nu at udfase anvendelsen af naturgas i den individuelle opvarmning. Der er desuden et ønske om at stille forbrugerne friere i forhold til valg af varmekilde særligt med henblik på, at forbrugerne i højere grad vælger en varmeforsyning baseret på vedvarende energi. Det er baggrunden for en ny lovændring.

Pr. 1. juli 2022 er der nu ikke længere tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg til fremføring af naturgas, der er pålagt i medfør af varmeforsyningsloven eller pålagt i kommunalt vedtagne varmeplaner fra før indførelsen af projektsystemet i 1990, og som ikke er afløst af et senere godkendt projekt uden tilslutningspligt.

Derudover er der tilføjet en bestemmelse i planloven, der tilsidesætter eksisterende tilslutningspligt til kollektive varmeforsyningsanlæg til fremføring af naturgas pålagt i lokalplaner i medfør af planloven og bestemmelser med tilsvarende indhold i servitutter, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettigede.

Den nye lov betyder, at det ikke længere et krav, at du som borger skal søge om dispensation, hvis du gerne vil skifte fra naturgas til en anden varmeforsyningskilde.

Indtil for nyligt har det i nogle områder i kommunen været lovpligtigt at ansøge om dispensation, hvis man ikke har ønsket at være tilsluttet naturgas. Hvis du bor i et område, hvor der har været tilslutningspligt, betyder det at, du nu kan vælge at blive koblet af naturgasnettet. For dig som udvikler betyder den nye lov, at du i områder med naturgas ikke længere er forpligtet til at anvende naturgas som varmekilde.

Du kan stadig støde på tekst om den gamle lov uden det er gældende

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet vurderer, at det vil være uforholdsmæssigt administrativt tungt at kræve ændringer af de berørte lokalplaner, projektforslag og servitutter umiddelbart efter lovens ikrafttræden. Derfor vil der efter lovens ikrafttræden fortsat kunne fremgå indhold om tilslutningspligt i projektforslag, lokalplaner og servitutter, selvom tilslutningspligten afskaffes. De omfattede dele af berørte lokalplaner, projektforslag og servitutter vil løbende udgå i takt med, at der i anden sammenhæng vedtages nye lokalplaner og projektforslag. Endvidere vil de kunne udgå i forbindelse med opdatering af en ejendoms tingbog, eksempelvis i forbindelse med et ejendomsskifte.

Vidste du, at Geopartner hjælper kommuner, developer og private udviklere med at udarbejde lokalplaner? Skal vores specialister i lokalplanlægning hjælpe dig næste gang?

Læs den nye lov om ændring af lov om varmeforsyning og lov om planlægning

Kan vi hjælpe dig med lokalplanlægning?

Carsten Angermair Elfrom
Landinspektør, teamleder Plan og Energi, partner
Mobil +45 3080 8247
cae@geopartner.dk