Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle GEOPARTNER Landinspektører A/S’ opgaver og ydelser som leveres til kunder (”Kunden”), medmindre andet aftales skriftligt.

Disse forretningsbetingelser er senest ændret d. 5. januar 2022.

Afsnit A gælder for alle kunder inkl. private kunder. Afsnit B gælder udelukkende for private kunder.

Afsnit A – Alle kunder

1. ABR Forenklet

1.1 Alle aftaler indgået med kunder indgås i henhold til bestemmelserne i ”Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” (ABR Forenklet) inklusiv nedenstående præciseringer, ændringer og tilføjelser.

2. Opgaven og dens ydelser

2.1 Geopartner Landinspektører A/S’ ydelser fremgår af aftalen, som beskriver opgaven.

3. Ansvar

3.1 Geopartner Landinspektører A/S er i henhold til ABR Forenklet ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger, der følger af dette punkt og af øvrige bestemmelser i ABR Forenklet.

3.2 § 38, stk. 4 i ABR Forenklet gælder ikke. Derimod er Geopartner Landinspektører A/S’ erstatningsansvar begrænset til 3 gange det aftalte rådgiverhonorar, dog aldrig mere end 2,5 mio. kr., medmindre andet er aftalt.

3.3 Geopartner Landinspektører A/S er forsikret hos Tryg.

4. Honorar og udlæg

4.1 Honorar og udlæg faktureres på en af følgende tre måder, hvilket angives i den konkrete aftale.

I. Fast pris inkl. udlæg
II. Fast pris ekskl. udlæg, idet foretagne udlæg faktureres særskilt
III. Der faktureres efter medgået tid og foretagne udlæg

4.2 Der faktureres a conto, og ved opgavens afslutning faktureres slutbeløbet.

4.3 Er der i aftalen angivet timepriser for landmålingsteknikere, målehjælpere, landinspektører m.fl. prisreguleres disse i henhold til GEOPARTNER Landinspektører A/S’ til enhver tid gældende standard prisliste.

4.4 Tilsvarende reguleres afgifter og gebyrer til det offentlige eller tredjemand i henhold til de for de enkelte afgifter og gebyrer gældende regler.

4.5 Opgaverne udføres på hverdage – mandag til fredag – i tidsrummet kl. 07:00 til 17:00. Ved arbejder udover dette tidsrum vil der blive pålagt et timetaksttillæg på 50% af ovennævnte timetakster for de første 3 overtimer og herefter 100% timetaksttillæg. For arbejder på søn- og helligdage samt overenskomstmæssige fridage vil tillægget dog være på 100% af ovennævnte timetakster. Der tages forbehold for uforudsete forhold, herunder f.eks. ændring af lovgivning, som medfører ikke uvæsentlige ekstraarbejder. Sådanne ekstraarbejder afregnes efter medgået tid og i henhold til GEOPARTNER Landinspektører A/S’ standardtakster på udførelsestidspunktet.

5. Betaling

5.1 Betalingsbetingelserne er 15 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

6. Kommunikation

6.1 Medmindre andet aftales eller kræves i lovgivningen, anvendes elektronisk kommunikation via f.eks. mail ved bl.a. meddelelser og behandling af dokumenter vedrørende opgaven.

7. Fortrolighed og persondatabeskyttelse

7.1 Kunden skal bevare alle fortrolige oplysninger, som opnås fra GEOPARTNER Landinspektører A/S i forbindelse med gennemførelsen af aftalen, strengt fortroligt. Medmindre kunden er retsligt forpligtet til at udlevere oplysningerne, må kunden ikke, uden GEOPARTNER Landinspektører A/S’ forudgående skriftlige samtykke, videregive oplysninger til tredjepart eller bruge dem til formål, der ligger udenfor aftalen.

7.2 Landinspektører A/S behandler som dataansvarlig alle personoplysninger i henhold til de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i vores persondatapolitik på geopartner.dk. Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på sts@geopartner.dk.

8. Tvister

8.1 Alle tvister søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Er det ikke muligt, løses tvisterne i henhold til afsnit J i ABR Forenklet.

9. Klage

9.1 Hvis en kunde ønsker at klage over GEOPARTNER Landinspektører A/S’ ydelser, kan dette ske via Landinspektørnævnet.

Afsnit B – Private kunder

10. Forbrugerbeskyttelsesregler

10.1 Generelt gælder, at aftaler med private kunder – her defineret som kunder, der handler uden for deres erhverv – indgås med respekt af de til enhver tid gældende ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler.

11. Forældelse

11.1 Geopartner Landinspektører A/S’ ansvar for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning forældes i henhold til den til enhver tid gældende almindelige forældelseslovgivning.

12. Tvister

12.1 Alle tvister søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Er det ikke muligt, løses tvisterne ved de almindelige domstole i Danmark, medmindre parterne på tvisttidspunktet aftaler at følge alle eller dele af reglerne i afsnit J i ABR Forenklet.