Forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle GEOPARTNER Landinspektører A/S’ opgaver og ydelser som leveres til kunden, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse forretningsbetingelser er senest ændret d. 13. september 2022.

Afsnit A gælder for alle kunder inkl. private kunder. Afsnit B gælder udelukkende for private kunder.

Afsnit A – Alle kunder

1. ABR Forenklet

1.1 Alle aftaler indgået med kunder indgås i henhold til bestemmelserne i ”Forenklede almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed” (ABR Forenklet) inklusiv nedenstående præciseringer, ændringer og tilføjelser.

2. Opgaven og dens ydelser

2.1 GEOPARTNER Landinspektører A/S’ ydelser fremgår af aftalen, som beskriver opgaven.

3. Ansvar

3.1 GEOPARTNER Landinspektører A/S er underlagt dansk rets almindelige regler for misligholdelse og ansvar ved opgavens løsning, dog med de begrænsninger, der følger af dette punkt og af øvrige bestemmelser i ABR Forenklet.

3.2 GEOPARTNER Landinspektører A/S’ erstatningsansvar er begrænset til 2,5 mio. kr., medmindre andet er aftalt.

3.3 GEOPARTNER Landinspektører A/S har tegnet en professionel an­svarsforsikring.

4. Vejr o. lign. eksterne forhold

4.1 Vejr o. lign. eksterne forhold m.v., som ikke allerede fremgår af § 28 i ABR Forenklet, kan være afgørende for, at GEOPARTNER Landinspektører A/S kan gennemføre opgaven og levere et godt resultat.

4.2 Hvis sådanne forhold forhindrer eller forsinker gennemførelse af opgaven, er GEOPARTNER Landinspektører A/S berettiget til betaling for afsat/anvendt tid, uanset om eventuelt indsamlede data kan benyttes.

4.3 Hvis sådanne forhold medfører merforbrug af tid, herunder i forhold til eventuelt angivne estimater, er GEOPARTNER Landinspektører A/S berettiget til at fakturere for sådant merforbrug og ud fra medgået tid, uanset tilbuddets art og afregningsform.

4.4 I sådanne situationer er GEOPARTNER Landinspektører A/S desuden berettiget til tidsfristforlængelse i lighed med § 28 i ABR Forenklet.

5. Honorar og udlæg

5.1. Honorar for opgaven faktureres efter medgået tid og afholdte udlæg, med mindre andet er aftalt.

5.2. Der faktureres a conto, og ved opgavens afslutning faktureres slutbeløbet.

5.3. Er der i aftalen angivet timepriser for kort- og landmålingsteknikere, målehjælpere, landinspektører m.fl. prisreguleres disse i henhold til GEOPARTNER Landinspektører A/S’ til enhver tid gældende standard prisliste.

5.4. Afgifter og gebyrer til det offentlige eller tredjemand afregnes efter gældende takster.

5.5. Opgaverne udføres på hverdage – mandag til fredag – i tidsrummet kl. 07:00 til 17:00. Ved arbejder udover dette tidsrum vil der blive pålagt et timetaksttillæg på 50% af ovennævnte timetakster for de første 3 overtimer og herefter 100% timetaksttillæg. For arbejder på søn- og helligdage samt overenskomstmæssige fridage vil tillægget dog være på 100% af ovennævnte timetakster.

5.6. Der tages forbehold for uforudsete forhold, herunder f.eks. ændring af lovgivning, som medfører ikke uvæsentlige ekstraarbejder. Sådanne ekstraarbejder afregnes efter medgået tid og i henhold til GEOPARTNER Landinspektører A/S’ standardtakster på udførelsestidspunktet.

6. Betaling

6.1 6.1. Betalingsbetingelserne er 15 kalenderdage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

7. Kommunikation

7.1. Medmindre andet aftales eller kræves i lovgivningen, anvendes elek- tronisk kommunikation via f.eks. e-mail ved bl.a. meddelelser og behand­ling af dokumenter vedrørende opgaven.

8. Rettigheder til opbevaring af data m.v.

8.1. GEOPARTNER Landinspektører A/S’ rettigheder til data m.v. reguleres i henhold til § 27 i ABR Forenklet, medmindre andet fremgår af denne bestemmelse.

8.2. Medmindre andet aftales, gemmer GEOPARTNER Landinspektører A/S data m.v. i 90 dage efter aflevering til kunden. GEOPARTNER Landin­spektører A/S er herudover berettiget, men ikke forpligtet, til at opbe­vare data i en længere periode, herunder bl.a. med henblik på at udføre dataanalyser.

8.3. Leveres data m.v. til tredjemandssoftware, er GEOPARTNER Landin­spektører A/S ikke ansvarlig for eventuelle nedbrud, mistede data m.v. eller manglende adgang til tredjemandssoftwaren.

9. Fortrolighed og persondatabeskyttelse

9.1. Parterne skal behandle alle oplysninger, som de modtager i forbindelse med samarbejdet fortroligt, medmindre oplysningerne kan betragtes som offentligt kendte. Fortrolighedsforpligtelsen gælder også efter et eventuelt ophør af samarbejdet. Parternes aftale om fortrolighed skal respektere, at en part måtte være retligt forpligtet til at udlevere oplysninger eller dokumenter, herunder i forbindelse med en afgørelse om aktindsigt. Endvidere er parterne berettiget til at fremlægge oplysninger eller dokumenter med henblik på at varetage en parts interesse under en retssag, voldgiftssag, klagenævnssag eller tilsvarende tvisteløsnings­organ.

9.2. GEOPARTNER Landinspektører A/S behandler som dataansvarlig alle personoplysninger i henhold til de til enhver tid gældende databeskyttelsesregler. Du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i vores persondatapolitik på www.geopartner.dk. Har du spørgsmål til vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på GDPR@geopartner.dk.

10. Tvister

10.1 Alle tvister søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Er det ikke muligt, løses tvisterne i henhold til afsnit J i ABR Forenklet.

11. Klage

11.1 Hvis en kunde ønsker at klage over GEOPARTNER Landinspektører A/S’ ydelser, kan dette ske via Landinspektørnævnet.

Afsnit B – Private kunder

12. Forbrugerbeskyttelsesregler

12.1 Generelt gælder, at aftaler med private kunder – her defineret som kunder, der handler uden for deres erhverv – indgås med respekt af de til enhver tid gældende ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler.

13. Forældelse

13.1. GEOPARTNER Landinspektører A/S’ ansvar for fejl og forsømmelser ved opgavens løsning forældes i henhold til den til enhver tid gældende almindelige forældelseslovgivning.

14. Tvister

14.1. Alle tvister søges løst ved mindelig overenskomst mellem parterne. Er det ikke muligt, løses tvisterne ved de almindelige domstole i Danmark, medmindre parterne på tvisttidspunktet aftaler at følge alle eller dele af reglerne i afsnit J i ABR Forenklet.