Vi hjælper jer sikkert i mål med sikring af de boringsnære beskyttelsesområder - BNBO

Det kan vi hjælpe med

  • Lodsejermøder og lodsejerforhandlinger er en af vores spidskompetencer
  • Mægling ved uenighed, så alle parter føler sig hørt
  • Fastlæggelse af kompensation og erstatningsberegning
  • Frivillig aftaleindgåelse er målet
  • Udfærdigelse af aftaledokumenter og deklarationer
  • Tinglysninger 
  • Tryg og konstruktiv proces

I Danmark har vi været privilegerede i forhold til adgang til rent drikkevand, men grundvandsressourcen trues flere steder af bl.a. pesticider. Som konsekvens heraf er kommuner blevet pålagt at foretage en sikring af de boringsnære arealer – også kaldet Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO) – mod bl.a. anvendelse og nedsivning af pesticider.

De boringsnære arealer anvendes typisk erhvervsmæssigt primært til landbrug, og kommunerne skal inden udgangen af 2022 foretage en risikovurdering for disse arealer. Hvis det skønnes, at pesticider kan påvirke vandboringer i et område, skal der indgås aftaler med de berørte lodsejere om en ændret fremtidig anvendelse for at undgå brug af pesticider og dermed øge sikringen af grundvandsressourcen.

BNBO – grundvandssikring har mange interessenter

Interessenterne er kommunen, der skal sikre, at opgaven bliver udført; vandforsyningen, der fortsat skal kunne levere drikkevand af høj kvalitet til forbrugerne; samt lodsejerne, hvis arealer bliver påvirket ift. fremtidig anvendelse. Herudover kan borgerne også blive en part i en samlet løsning ex. ved, at der indtænkes rekreative formål i den ændrede arealanvendelse.

Succeskriterierne for løsning af denne vigtige opgave er naturligvis, at drikkevandsressourcen sikres for fremtiden, men også at alle involverede parter føler sig set, hørt og ordentligt behandlet – og at de fremkomne løsninger er bæredygtige i et langt perspektiv.

Netop her er vi som landinspektører en vigtig aktør. Både i den naturlige rolle som neutral rådgiver, og fordi vi har indgående kendskab til ejendomsdannelse og det gældende lovgrundlag – samt har stor erfaring med lodsejerforhandling, mægling, fastlæggelse af kompensation og frivillig aftaleindgåelse.

Frivillig aftaleindgåelse mellem alle parter er målet

I Geopartner råder vi over stærke kompetencer indenfor dette område. Vi fører de involverede parter sikkert og konstruktivt gennem hele processen frem til indgåelse af frivillige aftaler om ændring af den fremtidige arealanvendelse – og dermed forhåbentlig sikring af rent drikkevand til kommende generationer.

Kontakt mig og få hjælp:

Ricky Maron Friis Weissenborn
Landinspektør
Mobil +45 4412 8127
rmw@geopartner.dk