Tinglysning af forsyningsledninger

Er jeres forsyningsledninger og -anlæg tilstrækkeligt juridisk sikrede over for tredjemand? Tinglysning af deklarationer om forsyningsledninger og -anlæg er en væsentlig forudsætning for, at forsyningsdriften kan opretholdes.

Vi sikrer jeres rettigheder

Uden sikring af jeres rettigheder risikerer I vanskelige og omkostningstunge omlægninger, hvilket ikke kun kan påvirke driften men også medføre øgede omkostninger til forbrugerne i form af f.eks. en stigning i taksten for forsyningsleverancen.

Med mangeårig erfaring og den nyeste viden indenfor området sikrer vores forsyningsspecialister, at jeres forsyningsledninger og -anlæg uantastet kan ligge på deres nuværende placeringer. Uanset om der er tale om anlæg eller ledninger, der fører drikkevand, spildevand, fjernvarme, fjernkøling, naturgas eller el, tinglyser vi deklarationer herom på de berørte ejendomme og fastslår hvilke rettigheder, der knytter sig til forsyningsanlægget.

Vi tinglyser og sikrer således også retten til placering og vedligeholdelse af forsyningsanlæg og jeres vigtige færdselsret til pumpestationer og transformerstationer samt andre lignende tekniske anlæg. I forbindelse med etablering og ændring af forsyningsanlæg undersøger vi ældre servitutter og ser, hvilken betydning de har for de nye anlæg.

Sikring af rettigheder på 1300 ejendomme

I samarbejde med Aarhus Vand har Geopartner Landinspektører gennemført sikring af rettighederne for det samlede ledningsnet beliggende på 1300 kommunale ejendomme.

 

Handlingsplan for sikring af eksisterende og nye ledninger

Det er ofte omkostningstungt at tinglig sikre alle ikke-sikrede forsyningsledninger og -anlæg. Derfor tilbyder Geopartner med udgangspunkt i deklarationsanalyser at prioritere de enkelte forsyningsanlæg ud fra en række parametre, hvorudfra vi fastslår vigtigheden af det enkelte ledningsstræk og forsyningsanlæg.

Analysen resulterer i en handlingsplan for, i hvilken rækkefølge jeres forsyningsledninger og anlæg skal sikres og hvordan. Vi gennemgår derfor såvel eksisterende tinglyste deklarationer som planlagte kommende forsyningsledninger og -anlæg med henblik på, at alle forsyningsanlæg tinglig sikres således, at det kan holde i en eventuel tvist.

Tinglysning af forsyningsledninger for VandCenter Syd

Vi har også hjulpet VandCenter Syd A/S med at tinglyse eksisterende forsyningsledninger. Her har vi undersøgt, hvilke ledninger der ikke er tinglyst ved at gennemgå servitutter på de ejendomme, hvor ledningerne er placeret. Er ledningen ikke tinglyst, kontakter vi ejeren af ejendommen med henblik på at indgå en aftale om, at ledningen tinglyses.

Vi forestår alt fra undersøgelse, kontakt til ejeren til udarbejdelse af de nødvendige dokumenter til brug for tinglysning og selve tinglysningen på tinglysningsportalen.

 

Vi har styr på gæsteprincippet

Højesteretsdommen i Vintapperrampesagen i 2015 har præciseret gæsteprincippet og dermed ændret vilkårene for, hvordan såvel eksisterende som fremtidige forsyningsledninger og -anlæg bør sikres. Efter Vintapperrampesagens afslutning har der været en række andre retssager, som også har indflydelse på den fremtidige praksis. Geopartner følger løbende med i udviklingen og tilpasser vores rådgivning herefter.

Læs mere om gæsteprincippet i vores artikel om afgørelsen i Vintapperrampesagen

Kan vi hjælpe dig?

Martin Bak Rasmussen
Landinspektør, markedschef
Mobil +45 6162 8304
mar@geopartner.dk
Jens Henrik Sørensen
Markedsdirektør, landinspektør
Mobil +45 2498 6491
jhs@geopartner.dk