Er jeres forsyningsledninger og -anlæg tilstrækkeligt juridisk sikrede over for tredjemand? Tinglysning af deklarationer om forsyningsledninger og -anlæg er en væsentlig forudsætning for, at forsyningsdriften kan opretholdes.

Vi sikrer jeres rettigheder

Uden sikring af jeres rettigheder risikerer I vanskelige og omkostningstunge omlægninger. Det kan ikke kun påvirke driften, men også medføre øgede omkostninger til forbrugerne i form af f.eks. en stigning i taksten for forsyningsleverancen.

Med mangeårig erfaring og den nyeste viden indenfor området sikrer vores forsyningsspecialister, at jeres forsyningsledninger og -anlæg uantastet kan ligge på deres nuværende placeringer. Uanset om der er tale om anlæg eller ledninger, der fører drikkevand, spildevand, fjernvarme, fjernkøling, naturgas eller el, tinglyser vi deklarationer herom på de berørte ejendomme. Samtidig fastslår vi hvilke rettigheder, der knytter sig til forsyningsanlægget.

Vi tinglyser og sikrer således også retten til placering og vedligeholdelse af forsyningsanlæg, jeres vigtige færdselsret til pumpestationer og transformerstationer samt andre lignende tekniske anlæg. I forbindelse med etablering og ændring af forsyningsanlæg undersøger vi ældre servitutter og ser, hvilken betydning de har for de nye anlæg.

Sikring af rettigheder på 1300 ejendomme

I samarbejde med Aarhus Vand har Geopartner gennemført sikring af rettighederne for det samlede ledningsnet beliggende på 1.300 kommunale ejendomme.

Handlingsplan for sikring af eksisterende og nye ledninger

Det er ofte omkostningstungt at tinglig sikre alle ikke-sikrede forsyningsledninger og -anlæg. Derfor tilbyder vi med udgangspunkt i deklarationsanalyser at prioritere de enkelte forsyningsanlæg ud fra en række parametre, hvor ud fra vi fastslår vigtigheden af det enkelte ledningsstræk og forsyningsanlæg.

Analysen resulterer i en handlingsplan for, i hvilken rækkefølge jeres forsyningsledninger og anlæg skal sikres og hvordan. Vi gennemgår derfor såvel eksisterende tinglyste deklarationer som planlagte kommende forsyningsledninger og -anlæg med henblik på, at alle forsyningsanlæg tinglig sikres således, at det kan holde i en eventuel tvist.

Tinglysning af forsyningsledninger for VandCenter Syd

Vi har også hjulpet VandCenter Syd med at tinglyse eksisterende forsyningsledninger. Her har vi undersøgt, hvilke ledninger der ikke er tinglyst ved at gennemgå servitutter på de ejendomme, hvor ledningerne er placeret. Er ledningen ikke tinglyst, kontakter vi ejeren af ejendommen med henblik på at indgå en aftale om, at ledningen tinglyses.

Vi forestår alt fra undersøgelse, kontakt til ejeren til udarbejdelse af de nødvendige dokumenter til brug for tinglysning og selve tinglysningen på tinglysningsportalen.

Vi har styr på gæsteprincippet

Højesteretsdommen i Vintapperrampesagen i 2015 har præciseret gæsteprincippet og dermed ændret vilkårene for, hvordan såvel eksisterende som fremtidige forsyningsledninger og -anlæg bør sikres. Efter Vintapperrampesagens afslutning har der været en række andre retssager, som også har indflydelse på den fremtidige praksis. Geopartner følger løbende med i udviklingen og tilpasser vores rådgivning herefter.

Læs mere om gæsteprincippet i vores artikel om afgørelsen i Vintapperrampesagen

Ved udstykninger, opmålinger og tinglysninger oplever vi ved Geopartner en god dialog samt en stærk faglig sparring i forhold til gældende regler og lovgivning på området

Per Even Rasmussen, direktør
Samsø Spildevand

Kan vi hjælpe dig?

Jan Thinglev Olsen
Teamchef Forsyning, partner
Mobil +45 2321 5773
jto@geopartner.dk