Opmåling af sejlrender, havne og andre områder til søs klares effektivt og med state-of-the-art teknologi.

Vi anvender single- og multibeam ekkolod instrumenter til højkvalitets søopmåling og kortlægning af dybder (batymetri) og bundforhold fra båd og drone. Vi anvender det bedste udstyr og teknologi til opgaven, men det vigtigste er vores fokus på nøjagtighed og vores mangeårige erfaring med den efterfølgende tolkning af data. Det er der, værdien ligger.

Det har stor værdi for havne og færgeoverfarter at holde et vågent øje med havdybde og besejlingsforhold til havn og færgelejer. Det gælder både inden for havnen i havnebassinerne, hvor minimumsdybder skal overholdes, men også uden for havnen, hvor besejlingen på havnen skal sikres ved, at minimumsdybder i sejlrender kan garanteres for skibstrafikken.

Det er også vigtigt at have en detaljeret kortlægning af dybder og bundforhold til rådighed, når der skal laves kystsikring, reetablering af stenrev m.v.

Afhængig af lokale strømforhold vælges en passende genopmålingsfrekvens, for at få et detaljeret billede af dynamikken omkring sedimenttransport og aflejring. På den måde sikres det bedst mulige grundlag for planlægning af oprensning og kystsikringsprojekter.

Vi har udviklet en standard beregningsmetode til søopmåling og kan tilbyde volumenberegninger og visualisering af resultaterne, som er 100% tilpasset jeres behov.

Som noget nyt tilbyder vi også opmåling af regnvandsbassiner, fjorde og vandløb med dronebåret ekkolod.

Ring til Geopartner og hør mere om søopmåling til jeres behov.

Tilbud til havne om søopmåling, tolkning og visualisering.

I samarbejde med virksomheden SensorSurvey henvender vi os til danske havne med en samlet pakke: Den digitale havn, hvor vi leverer opmåling over og under vand, sammensætning og tolkning af data samt visualisering af havnens aktiver og opmærksomhedspunkter. Kort sagt kan Geopartner og SensorSurvey i partnerskab tilbyde et samlet grundlag for tilstands- og risikovurdering af havnen.

Havnen får et komplet, digitalt beslutningsgrundlag for nyanlæg eller tilstandsbaseret vedligehold både over og under vand.

Kontakt: