Skel

Som grundejer kan du i mange situationer få brug for at vide, hvor dit skel går. Tag fat I os før du foretager ændringer på din grund eller ejendom - så undgår du nabostrid over hækken.

Afsætning og fastlæggelse af skel

Har du planer om at opsætte nyt hegn, udskifte hækken, eller er du og din nabo uenige om, hvor skellet går? Eller måske skal du påbegynde et nyt byggeri på din ejendom, hvor afstanden til skellet har betydning? Som grundejer kan du i mange situationer have brug for at afsætte og fastlægge dit skel.

Fastlæggelse af skel kan være kompliceret, da der skal tages højde for mange ting, inden den korrekte placering kan afsættes. Praktiserende landinspektører har monopol på at fastlægge skellet. Vi fastlægger skellet i forhold til situationen omkring det enkelte skel og udarbejder eventuelt en opmålingsplan, der viser skellets placering i forhold til eksisterende bygninger, hegn m.v.

Ofte er det også nødvendigt at inddrage naboen i skelfastlæggelsen, og afmærker vi skellet, skal naboen altid informeres. Der kan opstå situationer, hvor du og din nabo ikke kan blive enige om, hvor skellet er placeret, og en sådan situation kan løses ved en skelforretning. 

Skelforretning

I en skelforretning foretager vi nøje analyse af alle forhold, som kan have betydning for skellets placering, og vi undersøger historisk materiale i form af gamle matrikelkort over din grund, gamle luftfotos og billeder mv. Derefter afholder vi en åstedsforretning på stedet, hvor parterne med sine bisiddere og vidner får mulighed for at udtale sig.

Kan vi ikke opnå forlig om skellets beliggenhed, afsiger vi en kendelse, hvor skellet bliver fastlagt. Dette bliver registreret som gældende skel, medmindre en af parterne indbringer vores kendelse for retten.

Vi hjælper også grundejere med ejendomsundersøgelse og giver dig overblik over, hvilke forhold der har betydning i din råderet over din ejendom. 

Har du brug for hjælp til at fastlægge dit skel? Kontakt din lokale landinspektør for kompetent rådgivning