Et værdifuldt redskab til brug i blandt andet klimatilpasning

Radarreflektor til registrering af lokale landbevægelser –
værdifuld blandt andet til brug ved klimatilpasning

Nogle dele af Danmark hæver sig, andre dele synker. Det skyldes dels, at landmasserne stadig er påvirket af istiden. Dels lokale landbevægelser, der kan være flere cm om året – alt efter belastning og undergrundens geologiske sammensætning.

Terrænets uensartede bevægelser betyder blandt andet, at nogle kystområder er mere udsatte for havstigninger fremkaldt af klimaforandringer end andre. Og det går ikke kun ud over borgere, der har bolig ved havet, men eksempelvis også forsyningsnet og fysisk infrastruktur.

Havvand kan skade ledningsnettet

Stigende vandstand kombineret med landsænkninger forårsager øgede problemer med oversvømmelser. Men det kan også skade vandforsyningen, nedsætte levetiden på kloaknettet betragteligt og skabe store problemer med håndteringen af spildevand og drikkevand.

Godt en million danskere bor mindre end en kilometer fra kysten i områder i de såkaldte sænkningskritiske områder, der potentielt kan blive voldsomt påvirket af dette.

Med radarreflektorer kan klimatilpasning ske på oplyst grundlag

For at kortlægge og imødekomme disse problemer, har Geopartner Inspections i samarbejde med Kynde og Toft samt Klimatorium i Lemvig udviklet og produceret radarreflektorer. De kan placeres i det åbne land og fungere som måle- og reflektorpunkter for satellitter, der registrerer landbevægelser. Radarreflektorerne fungerer som fixpunkter i områder, hvor satellitdata ellers ikke reflekteres, og hvor traditionelle målemetoder bl.a. ved hjælp af GPS ikke er nøjagtige nok.

Med brug af radarreflektorer og de opsamlede satellitdata kan man løbende følge nøjagtige, lokale landbevægelser over store områder. Dermed kan man forudsige eksempelvis, hvornår landbevægelser og vandstigning vil føre til problemer med diger, oversvømmelser, eller ledningsnettet.

Med denne viden kan klimatilpasning og løbende vedligeholdelse af eks. diger og rørledninger foretages på et tilstandsbaseret og oplyst grundlag, ligesom investeringer i dyr infrastruktur kan beskyttes.

Områder med øget sandsynlighed for landsætning

Radarreflektorer kan ikke kun benyttes langs kysten men overalt i det åbne land, hvor man ønsker at overvåge landbevægelser. Kortet herunder viser eks. områder med forøget sandsynlighed for landsætning. Jo mere rødt, des større risiko for oversvømmelser og problemer med ledningsnettet. Som det ses, findes disse risikozoner med behov for øget fokus klimatilpasning over hele landet.

Kort over risikozoner for landsætning_relevante for radarreflektorer
Screeningskort over områder med forøget sandsynlighed for landsænkning. Areas with an increased probability of land subsidence in Denmark. Kilde: MiljøGIS, Miljøstyrelsen