Med den patenterede radarreflektor kan man løbende opfange satellitdata for lokale landbevægelser og benytte dem til at forudsige fremtidige lokale landhævninger og -sænkninger. Et værdifuldt redskab til brug i blandt andet klimatilpasning

Disse forudsigelser kobles sammen med data for de havstigninger som følge af klimaforandringer, som opleves over hele verden i disse år, og som man har stigende fokus på langtidsvirkningerne af. For selv om ændringerne i vandstigninger og landbevægelser sker næsten umærkeligt, må vi forvente store forandringer over de næste mange år.

Det vil samfundsmæssigt kræve store investeringer at beskytte værdier og afværge de værste effekter heraf. De beslutninger, som skal træffes i den henseende, stiller store krav til et validt datagrundlag og til velunderbyggede fremtidsprognoser, da investeringerne fordeles over mange år og skal være så effektive og fremtidssikrede som muligt.

Netop her kommer brugen af radarreflektorer og satellitdata ind…

Brugen af radarreflektion til beregning af landbevægelser

Radarreflektorer opfanger og reflekterer signaler fra satellitter til beregning af landbevægelser

Radar satellitter fungerer ved at udsende en radarpuls, som reflekteres af jordoverfladen, og satellitten måler så på reflektionen af den udsendte radarpuls. Måden hvorpå radarpulsen reflekteres benyttes til at karakterisere overfladen og forskellen på den målte refleksion imellem to radarbilleder kan fortælle noget om, hvordan overfladen har bevæget sig i tidsrummet mellem de to radarbilleders optagelse. Denne teknik kaldes InSAR og kan også anvendes på lange tidsserier af billeder hvorved et mere robust bevægelsesmønster for overfladen kan udledes.

Med radarreflektor sikres kraftigt signal

Fordelen ved at opsætte en radarreflektor (som opfanger og reflekterer signaler fra satellitter) er, at man sikrer et kraftigt signal, som let kan identificeres i radarbilledet. Samtidig ved man præcis hvorfra, signalet stammer. Hvis man kender bevægelsen af radarreflektoren, f.eks. fra gentagne målinger over tid med nivellement, kan denne information benyttes til at kalibrere beregninger for alle de andre naturlige objekter, som giver en reflektion i radarbillederne, og som eksisterer igennem hele tidsserien af satellitbilleder. Naturlige reflektorer kan f.eks være kantstene, vejskilte, lygtepæle, større sten, trapper og en lang række andre objekter i sten, beton eller metal, og som er karakteriseret ved plane flader og rette vinkler.

Geopartner ser derfor anvendelse af radarreflektorer som en naturlig udvidelse af den del af opmålingsforretningen, som har fokus på nivellementsbaserede højdemålinger og udviklingen over tid på højdemålingerne.

Anvendelse af radarreflektor

Opsætning af radarreflektorer kan skabe et mere robust grundlag for kalibrering af satellitberegnede bevægelser af permanente objekter på overfladen – selv om det dog ikke er helt enkelt- men kræver specialviden – at tolke de beregnede bevægelser.

Udbytte ved brugen af radarreflektor:

  • gøre det lettere at følge landbevægelsen på overfladen tæt på realtid.
  • supplere og minimere dyre og omfattende nivellementer f.eks. ved vandstandsmålere.
  • anvendes som fikspunkt til den bedst mulige lokale GNSS måling.
  • anvendes som dynamisk højdefikspunkt.
  • anvendes til monitorering af bevægelsen af kritiske bygningsværker og kritisk infrastruktur.

Radarreflektorer benyttes allerede indenfor en række sektorer:

To typer radarreflektorer

  • RR1 reflektoren er af typen muse. Det er en dobbelt tri-hedral reflektor, som giver signal i både ascending og descending satellitsporene. Denne type reflektor egner sig til opstilling i stabile områder, hvor der er behov for information om landbevægelsen i et veldefineret punkt.
  • RR2 reflektoren er en traditionel tri-hedral reflektor. Den er mindre end RR1 og indstilles til at give signal i enten ascending eller descending satellitspor. RR2 reflektoren er udviklet til opstilling i områder, hvor der ønskes minimal forstyrrelse gravearbejde, fx på diger. RR2 er derfor udviklet med et særligt funderingssystem, som skrues ned i jorden, med minimal påvirkning af omgivelserne.

Områder med øget sandsynlighed for landsætning

Radarreflektorer kan ikke kun benyttes langs kysten men overalt i det åbne land, hvor man ønsker at overvåge landbevægelser. Kortet herunder viser eks. områder med forøget sandsynlighed for landsætning. Jo mere rødt, des større risiko for oversvømmelser og problemer med ledningsnettet. Som det ses, findes disse risikozoner med behov for øget fokus klimatilpasning over hele landet.

Kort over risikozoner for landsætning_relevante for radarreflektorer
Screeningskort over områder med forøget sandsynlighed for landsænkning. Areas with an increased probability of land subsidence in Denmark. Kilde: MiljøGIS, Miljøstyrelsen

Kontakt mig for at høre mere:

Anders Flensborg Iversen
Landinspektør, teamleder 3D-laserscanning og drone
Mobil +45 2869 4032
afi@geopartner.dk