Geopartner har mange års erfaring med organisering af pumpelag samt oprettelse af et digitalt administrationsgrundlag, og vi fungerer både som kommunens og lagets rådgiver.

I Danmark har man gennem tiderne indvundet lavtliggende arealer og inddraget dem som landbrugsjord. Dette har kun været muligt gennem en kontinuerlig bortpumpning af vand. For at sikre driften af disse tekniske anlæg har man oprettet pumpelag (også kaldet landvindings- og digelag).

For at sikre driften af lagene er der fastlagt en partsfordeling, der beskriver de enkelte ejendommes forholdsmæssige bidrag til lagets omkostninger.

Forudsætningen for en korrekt opkrævning af bidrag fra den enkelte lodsejer er en løbende ajourføring af opkrævningsgrundlaget, f.eks. ved matrikulære ændringer.

I Geopartner har vi udviklet en digital løsning, hvor det digitale administrationsgrundlag løbende sammenholdes med aktuelle ejendomsdata. Tilsammen danner det grundlag for den årlige partsberegning, og dermed sikres en korrekt opkrævning.

Hvordan organiseres pumpelag bedst?

Med vores viden om lovgivning og tekniske muligheder inden for pumpelag rådgiver vi også om den optimale organisering af laget.

Klimaforandringer gør digelag og kystsikringslag højaktuelle

På grund af klimaforandringerne og skiftende ønsker til arealanvendelsen oplever vi stigende interesse for rådgivning om tekniske løsninger på dette område, da principperne i omkostningsfordelingen også kan anvendes i forbindelse med oprettelse af f.eks. digelag og kystsikringslag.

Vi kan også hjælpe i situationer, hvor man ønsker at nedlægge et pumpelag for at etablere vådområder med det formål at reducere CO2 udledningen.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål til pumpelag.

Læs i øvrigt artikel i Zetland om problematikken med havstigninger i Danmark her

Kontakt i henholdsvis Øst- og Vestdanmark

Daniel Skjoldmose Hansen
Landinspektør
Mobil +45 9244 5051
dsh@geopartner.dk
Malene Ravn
Landinspektør
Telefon +45 7370 7631
Mobil +45 2426 9041
mra@geopartner.dk