Om du er lodsejer, kommune eller noget helt andet, så rådgiver vi om og løser jordfordelinger for dig fra start til slut.

Spørgsmålene er mange, når du går med tanker om at starte en jordfordeling eller en multifunktionel jordfordeling; Hvordan kommer man i gang med en jordfordeling? Hvad er mulighederne? Hvad koster det? Disse og mange andre spørgsmål, som du vil støde på i en jordfordelingsproces, ved vi en masse om – Hos os får du en rådgivningspartner, der hjælper dig med at få de juridiske, praktiske og økonomiske rammer på plads.

Udbytte ved jordfordeling hos Geopartner

  • Realistisk tidshorisont
  • Kontinuerlig og præcis opgørelse af de samlede udgifter
  • Helhedsorienteret planlægning
  • Udarbejdelse af den samlede jordfordelingsplan til myndighedsbehandling

Hvad er jordfordeling?

Jordfordeling er gennem årtier blevet anvendt til samtidig køb, salg og bytte af arealer indenfor et afgrænset geografisk område. Eksempelvis med det formål at samle spredt beliggende lodder omkring driftsbygninger for at opnå både driftsmæssige og økonomiske gevinster. Ikke kun for de deltagende ejendomme men også for det omgivne samfund, f.eks. i form af reduceret landbrugstrafik på offentlig vej.

I de seneste 25-30 år er der også gennemført jordfordelinger i forskellige projektsammenhænge. Det er bl.a. i forbindelse med naturgenopretningsprojekter, større anlægsprojekter, hvor afskårne arealer omfordeles, og projekter der fokuserer på grundvandsbeskyttelse.

Gennemførelse af jordfordeling fra A-Z

Vi bistår med indledende rådgivning og gennemførelse af hele jordfordelingsprocessen fra ansøgningsfasen over planlægning- og forhand-
lingsfasen til aflevering af den samlede jordfordelingsplan til jordfordelingskendelsen. Med andre ord rådgiver vi i hele processen fra A-Z. Det har vores specialistteam stor erfaring med, så vi ved, hvordan man sikrer den bedst mulige proces.

Dialog og planlægning skaber det bedste resultat

Vi ved, at det at handle jord er meget andet end jordbonitet og priser, og en succesrig jordfordeling kræver stort lokalkendskab og forståelse for den enkelte lodsejers behov.

Vi gennemfører omfattende ejendomsstrukturanalyser og indgår i tæt dialog med alle relevante myndigheder, lodsejer og konsulenter om muligheder og rammer for gennemførelse af jordfordelingen.

Økonomisk sikkerhed

For os er det vigtigt fra start at skabe et realistisk billede af den samlede jordfordelingsøkonomi – det giver forudsigelighed og økonomisk sikkerhed.

Den tætte dialog med alle aktører og den strukturerede planlægning sikrer, at jordfordelingsøkonomien kontinuerligt monitoreres, så slut-
resultatet stemmer overens med det budgetterede.

Landmand? Jordfordeling giver bedre driftsbalance 

Er du landmand, så kan jordfordelinger sikre dig mange fordele – lige fra mindre kørsel og tidsforbrug, bedre natur- og miljøforhold til bedre driftsbalance og en mere effektiv produktion.

Jordfordeling er en enkel, smidig og ubureaukratisk metode, hvor du som lodsejer på frivillig basis har mulighed for at købe, sælge og bytte jord. Forhandlingerne med interesserede lodsejere og indgåelsen af de enkelte aftaler varetages af jordfordelingsplanlæggeren. Geopartners rådgivere og landinspektører er ofte med helt fra de indledende forhandlinger til den endelige registrering.

Geopartner er eksperter i gennemførsel af jordfordelinger og rådgiver gerne dig, hvis du ønsker at undersøge mulighederne for at starte en jordfordeling op i dit nærområde.

Se hvordan vi ellers hjælper landmænd.

Centrale trin i jordfordelingsprocessen

  • Indledende analyser af områdets muligheder og ejendomsstrukturanalyse
  • Afklaring og lodsejerbehov, myndighedsbehandling og panthaverhøring
  • Udarbejdelse af jordfordelingsplan
  • Jordfordelingskendelse

Hvad er multifunktionel jordfordeling?

  • Multifunktionel jordfordeling er et redskab, hvor man gennem jordfordeling realiserer projekter med flersidede interesser inden for fx natur, miljø og fri-luftsliv, og hvor disse interesser sammentænkes med landbrugsproduktionen.

Kan vi hjælpe dig?