Som Bentley Institute Product Training Partner er vi certificerede undervisere i Bentleys programmer. Vi tilbyder både grundkurser og virksomhedsspecifikke kurser målrettet jeres løsning og behov. Du kan regne med, at du får både teoretisk og praktisk viden om programmets vigtige funktioner med hjem.

Se herunder hvilke kurser vi aktuelt tilbyder:

Opgradering fra MicroStation V8i til Microstation CONNECT – ½-dags kursus / webinar

Overordnet gennemgang af forskellene mellem den gamle og den nye brugerflade i MicroStation. Demonstration af det nye interface, gennemgang af, hvordan værktøjer er grupperet efter intention og funktionalitet. Præsentation af alle de nye begreber i MicroStation CONNECT – både på brugerfladen med workflows, ribbons, værktøjskasser og værktøjer – og på opsætningssiden med anvendelse af workspace og worksets. Slutteligt en demonstration af de CONNECT arbejdsgange, funktionaliteter og værktøjer, som adskiller sig fra V8i.

Målgruppe:

Eksisterende MicroStation/Bentley brugere, der ønsker at opgradere til CONNECT platformen.

MicroStation CONNECT – 2D basiskursus – 1-dags kursus

Overordnet introduktion til MicroStation. Gennemgang af programmets opsætning, funktionaliteter og anvendelsesmuligheder. Demonstration af programmets hyppigst anvendte funktioner. Praktiske øvelser og opgaver, der giver kursisterne mulighed for at afprøve det gennemgåede og gør dem i stand til at udføre 2D projektering i MicroStation.

Målgruppe:

Nye brugere, med lidt eller ingen erfaring i anvendelse af MicroStation.

MicroStation CONNECT – 3D basiskursus – 1-dags kursus

Overordnet introduktion til MicroStation. Gennemgang af programmets opsætning, funktionaliteter og anvendelsesmuligheder. Gennemgang af 3D værktøjer samt 3D tegne- og modelleringsredskaber i MicroStation. Demonstration i anvendelse af terrænmodeller, konstruktion af 3D modeller i frit rum samt editering af digitale modeller. Gennemgang af værktøjer til gennemskæring af modeller, udstilling og visualisering af modeller samt anvendelse af 3D celler.

Praktiske øvelser og opgaver der giver kursisterne mulighed for at afprøve det gennemgåede, og gør dem i stand til at udføre 3D projektering i MicroStation.

Målgruppe:

Brugere med erfaring i 2D projektering i MicroStation, eller brugere der forud har deltaget i MicroStation CONNECT 2D basiskursus.

MicroStation CONNECT – Constraints: Intelligente geometriske bindinger – ½-dags kursus eller webinar

Overordnet introduktion til Constraints værktøjerne i MicroStation. Constraints anvendes til at skabe intelligente bindinger mellem almindelig ”død” geometri i MicroStation. De forskellige constraints værktøjer opsætter regler mellem de geometriske elementer, som ved tilpasninger/ændringer/omprojektering kan spare brugerne for en masse tid. Constraints teknologien er forholdsvis ny og baserer sig på samme form for projekteringsmetodikker, som også anvendes i flere af Bentleys andre software, eksempelvis OpenRoads og OpenRail, hvor alt er bundet sammen af intelligente bindinger. Constraints værktøjerne gennemgås både både i 2D og i 3D, på længder, vinkler, arealer og mange andre funktioner, således brugeres bliver godt rustet til at kunne udnytte potentialet i teknologien i sit fremtidige arbejde.

Målgruppe:

Den nye MicroStation bruger, som ønsker at udnytte de nyeste muligheder i programmet til projektering, samt den erfarne MicroStation bruger som ønsker at optimere sine arbejdsprocesser.

MicroStation CONNECT – Items: Intelligent attribute data – ½-dags kursus eller webinar

Items er ikke-grafisk firma-/branche-/fagspecifik information, der kan tilknyttes alle former for grafik i MicroStation. På kurset gives en overordnet introduktion til, hvad projektering med Items kan bidrage til værdimæssigt på et projekt, hvordan Items oprettes, tilknyttes grafik og indarbejdes i forskellige templates i MicroStation. Efterfølgende demonstreres, hvorledes man kan generere rapportudtræk baseret på Items, hvordan rapportinformationer kan kategoriseres, sorteres og på kort tid skabe et uvurderligt projektoverblik.

Målgruppe:

Den erfarne MicroStation bruger, som ønsker at optimere sine arbejdsprocesser, samt skabe overblik og merværdi i projekterne.

OpenRoads Designer – Terrænmodellering og Bassinprojektering – 1-dags kursus

Del 1: Overordnet introduktion til OpenRoads. Gennemgang af programmets opsætning, funktionaliteter og anvendelsesmuligheder. Gennemgang af horisontale og vertikale tegneværktøjer, 3D værktøjer samt 3D tegne- og modelleringsredskaber i OpenRoads. Overordnet introduktion til tankegang og workflows bag 3D terrænmodellering i OpenRoads. På kurset gennemgås best-practice workflows til udarbejdelse af terrænmodeller på baggrund af forskellige former for input data. Ligeledes demonstreres fordelene i projektering med geometri påført intelligente bindinger, og kursisterne løser praktiske opgaver med opretning, tilpasning og editering af terrænmodeller, samt ændring i den visuelle udstilling af et terræn.

 Del 2: Demonstration af 2 projekteringsmetoder til konstruktion af 3D bassin modeller. Praktisk opgaveløsning, hvor kursisterne projekterer 2 bassiner, dels ud fra geografiske bindinger og dels ud fra volumenkrav. Slutteligt udføres volumenkalkulationer i forhold til jordhåndtering.

Målgruppe:

Den nye OpenRoads bruger, som ønsker at udnytte de nyeste muligheder i programmet til projektering, samt den erfarne OpenRoads bruger som ønsker at optimere sine arbejdsprocesser omkring terrænmodeller, jordhåndtering og 3D modeller.

OpenRoads Designer – 3D vejprojektering – 1-dags kursus

Overordnet introduktion til OpenRoads. Gennemgang af programmets opsætning, funktionaliteter og anvendelsesmuligheder. Gennemgang af horisontale og vertikale tegneværktøjer, 3D værktøjer samt 3D tegne- og modelleringsredskaber i OpenRoads. Hernæst gennemgang af best practice i forhold til vejprojektering i OpenRoads. Demonstration af hvilke typer data man har i samme filer, og hvilke typer data som skilles ad. Kursisterne gennemgår praktiske opgaver med konstruktion af terræn som grundlag, linjeføring for centerlinje af vej, længdeprofil, tværsnitsopbygning, vipning af vej i kurver og slutteligt en komplet 3D vejmodel. Slutteligt udføres volumenkalkulationer i forhold til jordarbejder, og mængdeudtræk på 3D komponenterne i vejmodellen.

Målgruppe:

Den nye OpenRoads bruger, som ønsker at udnytte de nyeste muligheder i programmet til projektering, samt den erfarne OpenRoads bruger som ønsker at optimere sine arbejdsprocesser omkring 3D vejprojektering og volumenberegninger.

ContextCapture – Reality Models af den virkelige verden – 2-dags kursus

Overordnet introduktion til ContextCapture og de muligheder der ligger i anvendelse af dronedata til konstruktion af reality models, som digitale repræsentationer af fysiske assets. På kurset gennemgås krav til kvaliteten af input data, opmærksomhedspunkter ved konstruktion af modeller samt forskellige anvendelsesmuligheder og output – både i form af punktskyer, digitale modeller til videre projektering, volumenkontroller samt visualisering. Anvendelsesmulighederne for reality models, demonstreres gennem en række case studies og kursisterne gennemfører praktiske opgaver med udarbejdelse af reality modeller, ud fra input data i forskellige niveauer af kvalitet. Dette skal være med til at give kursisterne hands on erfaring med fejlkilder og kvalitetsniveauer på de færdige modeller.

Slutteligt demonstreres ContextCaptures seneste tilføjelse – i form af en indbygget AI motor (kunstig intelligens). Denne kan anvendes til kategorisering af data i modellerne, samt søgning efter specifikke elementer på billedmaterialet. På denne måde kan ContextCapture anvendes til eksempelvis automatisk revnedetektion på betonkonstruktioner, optælling af pumper/ventiler på en pumpestation, klassifikation af punktskyer ud fra objekt typer samt mange andre ting.

Målgruppe:

Den nye CAD bruger som ønsker at udnytte de digitale muligheder som de nye teknologier muliggør. Den erfarne CAD bruger, som ønsker at tilføje en ekstra dimension til sine digitale projekter.

Kontakt os for at høre mere eller bestille et Bentley kursus:

Dennis Nygaard Høyer
BIM- og CAD-konsulent
Mobil +45 5353 5823
dnh@geopartner.dk
Signe Helga Vinge Hedegaard
BIM- og CAD-konsulent
Mobil +45 8140 7888
she@geopartner.dk