Større solcelleanlæg og lokalplanlægning

På Aalborg Universitet er der fokus på, at de studerende arbejder nuanceret omkring de problemstillinger, der arbejdes med. Derfor var det måske naturligt nok, at jeg ved præsentationen af klimaparkprojektet blev en smule skeptisk omkring solcelleanlæggets arealmæssige omfang ift. bl.a. anlæggets synlighed i landskabet og naturen som helhed. Men måske har jeg skiftet mening?

Skrevet af: Line Olesen Faarkrog, landinspektørpraktikant i Geopartner, Viborg efteråret 2021

Siden starten af 1970’erne har lokalplanlægningen i Danmark fungeret som et centralt element i forhold til at sikre, at udviklingen sker med hensyntagen til både natur-, miljø- og kulturinteresser. Der er tilmed klare rammer for, hvilke projekter der kræver en miljøvurdering og dermed en nærmere undersøgelse af planer og projekters indvirkning på miljøet.

På Viborgkontoret arbejdes der ikke blot med at udarbejde plangrundlaget for klimaparken. Der arbejdes intensivt med flere større solcelleprojekter, hvoraf jeg specifikt har beskæftiget mig med at udarbejde dele af lokalplanen for et projekt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Solcelleanlæg kan bidrage positivt til bl.a. biodiversiteten og grundvandet da landbrugsdriften omlægges. Herved efterlades der plads til et mere mangfoldigt plante- og dyreliv og udvaskningen af pesticider til grundvandet ophører.

En lokalplan består af en redegørelsesdel, en del med angivelse af lokalplanens bestemmelser samt kortbilag. Jeg har særligt beskæftiget mig med redegørelsesdelen, der jævnfør Planlovens § 16 skal beskrive, hvordan planen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning samt arealbindinger for området. Dette hænger sammen med det rammestyringsprincip, der kendetegner dansk planlægning. I forbindelse med redegørelsen består en del af det indledende arbejde med at indhente oplysninger fra diverse dataportaler, med henblik på at kunne fastlægge de bindinger, der knytter sig til det specifikke område. Projektet kræver en redegørelse for bl.a. beskyttede naturtyper indeholdt i Naturbeskyttelseslovens § 3, særligt værdifulde landbrugsområder og grundvandsinteresser. Dertil er noget af det, der altid skal indgå, en redegørelse ift. EU-naturbeskyttelsesområder.

Arbejdet med redegørelsesdelen har været spændende – og ikke mindst udfordrende. For hvordan redegøres der for, hvorvidt et større solcelleanlæg påvirker et beskyttet vandløb eller grundvandet? I den forbindelse er noget af det jeg har lært, at planlægning bygger på en helhedsvurdering af alle forhold, og at man med lokalplaner rent faktisk kan være ret restriktiv ift. anvendelsesmulighederne og forudsætninger for ibrugtagelse. I lokalplanen skal der bl.a. indskrives bestemmelser om, at der i forbindelse med realisering af planen skal etableres et ca. fem meter bredt beplantningsbælte langs den ydre grænse af lokalplanområdet med henblik på at mindske den landskabelige påvirkning. Dertil inddeles lokalplanområdet i delområder, hvoraf der gives plads til tre faunapassager gennem området, med henblik på at sikre vildtets frie bevægelighed.

Praktikant, Line Olesen Faarkrog

På baggrund af mit arbejde med lokalplanen syntes jeg at kunne konkludere, at planlægningen for de større solcelleanlæg rent faktisk sker under hensyn til andre forhold og at natur-, miljø- og kulturinteresser prioriteres højt. Et helt andet forhold i projekterne er derimod borgerne.

Hvordan skabes der positiv stemning i befolkningen for nærtliggende grønne projekter?

I mit projekt, som jeg skriver i samarbejde med Rikke, der er i virksomhedsophold hos Hjørring Kommune, har fokus i høj grad centreret sig omkring de problematikker, der knytter sig til borgernes syn på større solcelleanlæg. I denne sammenhæng har vi på baggrund af høringssvar, nyhedsindslag og kommunalvalget i efteråret 2021 kunne konkludere, at borgerne generelt set er positivt stemt over for grøn energi – så længe anlæggene ikke placeres i deres baghave eller nærområde. På denne baggrund har vi arbejdet videre med spørgsmålet om, hvorvidt der kræves en kulturændring på området samt, hvorledes man i fremtiden kan skabe en positiv stemning omkring de grønne projekter.

Jeg indledte dette afsnit med spørgsmålet om, hvorvidt virksomhedsopholdet har ændret min skepsis omkring større solcelleprojekter. Svaret omkring min personlige holdning vil jeg lade ligge i det uvisse, men en ting er sikkert: jeg har opnået en bredere forståelse for planlægning og dets mange elementer igennem mit virksomhedsophold i Geopartner.