Når naturen får frit løb i nybyggeri

- Det er altid spændende at være med helt fra start på et så stort udviklingsprojekt som Naturbyen Nørrestrand, fortæller Anne Marie Walmar, landinspektør og kundeansvarlig for samarbejdet med Birch Ejendomme, om den nye bæredygtige bydel med naturen i fokus, som Birch Ejendomme er bygherre på.

– Vi har været med som rådgiver for Birch Ejendomme helt fra den spæde start af projektet. Vores arbejde som landinspektører startede derfor med en ejendomsjuridisk forundersøgelse. I det her tilfælde var der bl.a. særlige intentioner om håndtering af regnvand og et naturligt præg for området samt højspændingsledninger, som vi påpegede. Så ved bygherre og arkitekter, hvad der skal tages højde for og indarbejdes i planerne for området, fortæller Anne Marie om det indledende arbejde i Naturbyen Nørrestrand og fortsætter:

– Vi har indledningsvis også lavet opmåling af hele området med fokus på terrænforholdene og de ydre rammer. Vi laver en servitutgennemgang, og får ryddet op ved at aflyse de uaktuelle servitutter, fortæller Anne Marie Walmar om opstarten af det store byudviklingsprojekt, der startede tilbage i 2019.

Anne Marie Walmar og Martin Hedegaard taler om lejlighedernes arealberegninger.

– Efter vores indledende arbejde og efter at arkitekter og bygherre har udarbejdet bebyggelsesplanen, har vi sammen med dem og kommunen set på, hvordan de fremtidige ejendomsforhold skal være, så lokalplanens krav omkring bl.a. grundstørrelse og bebyggelsesprocent kan honoreres samtidig med visionerne om store fælles rekreative friarealer og bygherres ønsker til udnyttelsesgraden, forklarer Anne Marie Walmar.

– Vi har på Nørrestrand foretaget udstykningerne af storparcellerne ved købet fra kommunen samt den efterfølgende udstykning i boligparceller og opdeling i ejerlejligheder. Som led i processen er visse vilkår og rettigheder sikret ved tinglysning, så mange forskellige ejendomsjuridiske discipliner har været anvendt, hvilket netop er det vi mestrer som landinspektører, fortsætter Anne Marie Walmar.

499 boliger midt i kuperet terræn og vild natur

– Naturbyen er et spændende byggeprojekt, fordi ideen om Naturbyens naturlige udtryk, hvor friarealerne omkring bebyggelserne har et præg af eng og vild natur, ikke bare er smukke naturomgivelser for de fremtidige beboere, men også en mere bæredygtig måde at holde friarealer på. Det er vi i Geopartner glade for at være med til at understøtte, siger Anne Marie Walmar.

Præcision er afgørende

Naturbyen Nørrestrand,
De vilde naturarealer ligger lige i “baghaven” og strækker sig helt op imellem bygningerne.

– Vi går altid op i præcision, men det gælder i særlig grad i et projekt som dette, hvor de bebyggede arealer udnyttes fuldt ud. Her stilles der ekstra krav til præcisionen af vores tekniske afsætninger, fortæller landinspektør og projektleder i Geopartner Martin Hedegaard og fortsætter:

– Der er i lokalplanen et krav om 40 % friarealer, hvilket er en ret stor procentdel. Det betyder, at de enkelte grunde med de private haver er nøje indrettet for at optimere pladsen bedst muligt – det har altså ekstra store konsekvenser for byggeriet, hvis et teknik-skab på vejarealet placeres forkert i forhold til indkørsler m.m., forklarer Martin Hedegaard.

– Vi bidrager til at føre tegningerne helt præcist ud i livet, sådan at virkeligheden bliver, som det var projekteret. Men man går ikke igennem sådan et projekt uden løbende ændringer, og det er vi fuldt ud bevidste om. Derfor sikrer vi hele tiden, at vi har det nyeste materiale at afsætte ud fra, udtaler Martin Hedegaard.

Mange løbende måleopgaver kræver stor fleksibilitet

– Vi har udført mange måleopgaver ude på pladsen bl.a.; afsætning af vægge, koter og teknik samt kontrol af bygningernes placering, huslejearealer og meget andet, siger projektleder Martin Hedegaard om de mange opgaver, som flere af Geopartners medarbejdere har været involveret i, og fortsætter:

– For os og for Birch Ejendomme har det derfor været en styrke, at vi har flere målere tilknyttet projektet. Det har givet fleksibilitet og mulighed for ved behov at kunne fremrykke en måling, når der er flere, der kan træde til.

Landinspektørens kontrolmåling er sidst, men bestemt ikke mindst vigtig

I den sidste del af processen er det dokumentationen, der fylder meget, og her er Geopartner også præcis:

Vi er meget bevidste om det ansvar, vi har i forhold til dokumentation af bygningsarealerne. Den er derfor altid præcis og dannet på baggrund af en sidste kontrolmåling. Det er her, vores opgave som uvildig landinspektør træder i karakter, udtaler Martin Hedegaard om det afsluttende arbejde på de første 4 etaper, der nu står færdige, mens projekteringen af de sidste 3 etaper i skrivende stund er i opstartsfasen.

Tæt samarbejde fra bar mark til færdigt projekt

Geopartner og Birch Ejendomme har arbejdet sammen på mange tidligere projekter, og ifølge Anne Marie Walmar er det også en del af succesen bag et vellykket projekt af den størrelse:

– Vi kender hinanden, og i et så omfangsrigt projekt som Naturbyen Nørrestrand, har det stor betydning for processen, at vi ved, vi arbejder godt sammen. Og vores set-up i Geopartner til sådanne opgaver er gennemprøvet mange gange, så vi kender processen og vores rolle som bindeleddet mellem bygherre og myndighed, slutter Anne Marie Walmar.

Naturbyen Nørrestrand

Naturbyen Nørrestrand har fået sit navn fra det kuperede terræn med den vilde engnatur, som omkranser boligerne – en destination fyldt med grønne og blå rum, som skaber gode opholdssteder for områdets beboere såvel som for dyrelivet.

  • Helt ny bydel i Horsens, primært med lejeboliger.
  • Der opføres i alt 499 nye boliger samt en dagligvarebutik.
  • Forskellige typer boliger. Her er således både plads til enlige, par og familier.

Brug for en landinspektør til dit byggeprojekt? Kontakt os:

Anne Marie J. Walmar
Driftskoordinator, landinspektør, partner
Telefon +45 8722 4254
Mobil +45 2233 2007
amj@geopartner.dk
Martin Friis Hedegaard
Landinspektør
Telefon +45 8620 5413
Mobil +45 2498 6454
mhe@geopartner.dk