Lodsejerforhandlinger vedr. anlæg af 97 km 400 kV-forbindelse

97 km 400 kV-forbindelse (luftledning og jordkabel) på en strækning mellem Endrup i syd og Idomlund i nord. Det er et flerårigt projekt for Energinet, som Geopartner bidrager til i forhold til lodsejerforhandlinger med de ca. 420 berørte lodsejere langs strækningen.

Landinspektør og projektleder Thøger Reinholdt

Projektet, som er en kombination af master med luftledning, opdatering og anlæg af transformerstationer, samt kortere strækninger med ledninger i jorden, gennemføres som et led i en opgradering af det overordnede elnet, der tilføres mere kapacitet.  Det er nødvendigt, blandt andet fordi de mange solcelleparker og vindmølleprojekter i Vestjylland stiller krav til udbygning af elnettet, for at strømmen kan transporteres fra produktionsstederne og ud i resten af landet samt uden for Danmark, hvor strømmen også kan forbruges.

Det er primært i sårbare naturområder og nærheden til byer, ledningerne vil blive lagt i jorden – i alt 11 km. Resten af strækningen er luftledning monteret på master. 

– Med 420 lodsejere, som skal kontaktes personligt flere gange, er der brug for involvering af mange medarbejdere i Geopartner til at gennemføre lodsejerforhandlingerne, fortæller Thøger Reinholdt, som er en af to landinspektører, der deler projektlederrollen imellem sig. Den anden projektleder er landinspektør Sti Stisen. Thøger Reinholdt fortsætter:

– Vores primære rolle er at informere lodsejerne om, hvordan projektet berører dem, og hvilke rettigheder de har – og derudfra indgå de bedst mulige løsninger for parterne.

Proces for rettighedserhvervelse

I sommeren 2022 afholdt Energinet 2 store informationsmøder for berørte lodsejere samt lokale interessenter (et møde i syd og et i nord). Møderne bestod af information, dialog og mulighed for spørgsmål, samt tilgængelige kort, som viste projektet med det forventede forløb af luftledningen. De to projektledere fra Geopartner samt andre medarbejdere deltog i informationsmøderne.

Efter informationsmøderne gik Thøger og 6 erfarne kolleger i gang med at kontakte hver enkelt lodsejer og aftale et første møde med dem hjemme i deres private bolig:

Masten her er fra Bilstrup transformerstation i Skive og ligner masterne, som skal rejses i projektet mellem Endrup og Idomlund

– Vi mødes simpelthen hjemme ved køkkenbordet, fortæller projektlederen. Ved første møde medbringer vi en mappe til hver enkelt lodsejer med beskrivelse af projektet samt kortbilag, der danner grundlag for snakken og viser, hvordan netop denne lodsejers jord bliver berørt.

Geopartner har alle 420 lodsejerforhandlinger – bortset fra enkelte tilfælde, hvor Energinet eks. allerede har overtaget ejendomme, eller der er særlige forhold eks. på grund af en transformerstation, der skal udvides, så det kræver en anden type aftale.

– Lodsejerne er allerede informeret på et grundlæggende niveau, og vores opgave er så at præsentere mulighederne for den enkelte lodsejer, forklarer Thøger Reinholdt.

– Et udkast til masteplaceringen er på plads og kan vises på kortet. Hvis lodsejeren har en klar holdning til en anden og bedre placering af masterne for dem, kan mindre justeringer måske gennemføres efter første møde og efter aftale med Energinet – under hensyntagen til både lodsejeren og det samlede projekt.

Særlige forhold kan tages med i overvejelserne – såsom særlige erhverv eller nødvendig frihøjde under luftledningerne ved landbrug, som er afgørende i forhold til de store landbrugsmaskiner.

Ved første møde gennemgås også principperne for erstatningsberegning. Størrelsen af den mulige erstatning afhænger bl.a. af antal master på lodsejerens jord, afstand til bolig mv.

Efter første møde er lodsejeren informeret, men der indgås ikke aftaler ved dette møde.

Der kan være særlige forhold på ejendommen , som skal vurderes i forhold til erstatning. Det gælder eks. skovbeplantning og læhegn, hvor der skal særlige fagkonsulenter ind over. Hvis beboelsesejendomme ligger tættere på luftledningerne end 280 m, tilbydes der en erstatning for værditab på boligen, og hvis boligen ligger tættere på end 80 m, tilbyder Energinet at købe hele ejendommen. Det betyder, at der skal en gennemføres en vurdering fra en ejendomsmægler.

Projektlederne i Geopartner koordinerer løbende med fagkonsulenter og ejendomsmæglere, så der fortsat er fremdrift i projektet.

Efter møderække 1 med samtlige lodsejere i et område, mødes projektlederne med medarbejdere fra Energinet om status efter lodsejermøderne. Er der særlige forhold, hvor man skal ændre masteplacering, ejendomme, der skal købes osv. Sådan et møde tager typisk en hel dag og både anlægsmedarbejdere og medarbejdere fra rettighedsteamet i Energinet deltager.

Stemningsbillede fra Bilstrup transformerstation, som er ved at blive renoveret

Møder med henblik på aftaleindgåelse

Derefter er det tid til møderunde 2 med lodsejerne med henblik aftaleindgåelse. Dvs. bekræftelse af fastlagt erstatning, aftale om køb af de ejendomme, der ligger tættest på, bekræftelse af eventuelle tilretninger af planen mv.

Langt de fleste aftaler indgås frivillig. De indgåede aftaler tinglyses herefter på ejendommen, hvilket Geopartner klarer, og herefter stopper Thøger Reinholdt og kollegernes arbejde på projektet, når det går over i anlægsfasen.

Når selve anlægsarbejdet igangsættes – er det Energinet selv, der har kontakten til lodsejerne.

Der er generelt forståelse for projektet

I kraft af foromtalen og nogle affødte reaktioner var det med lidt bekymring, at Thøger gik i gang med lodsejerkontakten. Den bekymring er ændret til en rigtig god oplevelse med projektet, og Thøger Reinholdt glæder sig over, at man bliver modtaget positivt af langt de fleste lodsejere.

– Mange lodsejere er allerede afklarede og vil gerne have opgaven afsluttet, så de kan komme videre. Den aktuelle situation med krigen i Ukraine og det samfundsmæssige mål om grøn omstilling og energimæssig uafhængighed har gjort, at vi oplever en stor accept og forståelse for energipolitiske beslutninger og projekter.  Så alt i alt er opgaven blevet en meget positiv oplevelse.

– Med så stort et projekt, er det dog naturligt, at der også er lodsejere, som er mindre positive. Det kan være placeringen af master i forhold til udsigt eller bekymringer i forhold til støj osv. I disse tilfælde er vores rolle i en positiv atmosfære at notere lodserejens stilling og koordinere en bedst mulig løsning med Energinet.

“Vores primære rolle er at informere folk om de rettigheder, de har, og derudfra indgå de bedst mulige løsninger for parterne.

Thøger Reinholdt, landinspektør og projektleder

Hvad kræves af en god lodsejerforhandler

Projektet har involveret ca. 7 erfarne Geopartner medarbejdere, og Energinet har desuden givet mulighed for at inddrage medarbejdere i en oplæringsproces. For Thøger Reinholdt er det positivt, da det giver fleksibilitet for både Energinet og Geopartner og sikrer god fremdrift i projektet.– Man bliver ikke en god lodsejerforhandler fra den ene dag til den anden. Det kræver en kombination af diplomatisk sans, gode kommunikationsevner samtidig med, at fagligheden skal være i orden. Det kræver en vis erfaring. Men frem for alt er det afgørende, at vi går ind til møderne med ydmyghed og forståelse for den enkelte lodsejers situation – samtidig med at vi holder os målene for øje.

Geopartner fik opgaven med lodsejerforhandlingerne via et vundet udbud. Lodsejerforhandlingerne startede i 2022 og forventes at blive afsluttet i 2024. Selve anlægget forventes i drift medio 2025.

Herunder: Stemningsbilleder med Thøger Reinholdt taget på Bilstrup transformerstation, som er under renovering. Transformerstationen, som ligger udenfor Skive, ligner transformerstationer i projektet

Kontakt mig:

Thøger Reinholdt
Kontorleder, landinspektør, partner
Telefon +45 9641 5281
Mobil +45 6162 8381
ltr@geopartner.dk