LER 2.0 og kameraopmåling

Af Emilie Hofstedt Norvin, landinspektørpraktikant i efteråret 2022, Geopartner Landinspektører

Opmåling af nedgravet infrastruktur

I forbindelse med dokumentation af den nedgravede infrastruktur er det muligt at opmåle denne på traditionel vis ved brug af f.eks. GPS eller totalstation. Det er dog også muligt at foretage denne opmåling med nyere opmålingsmetoder, hvor en mobiltelefon bruges til at tage en række billeder, som benyttes til udarbejdelse af en 3D-punktsky ved brug af fotogrammetri. Denne løsning kaldes Cloud Catch hos Geopartner, og den kan benyttes i samspil med en ekstern GPS.

Med en løsning som Cloud Catch er det altså blandt andet muligt at opmåle den nedgravede infrastruktur. Denne opmåling kan foretages af både fagpersoner, men også af personer, som ikke har erfaring med opmåling. Dette skyldes, at opmålingen ikke kræver viden om opmåling med GPS eller fotogrammetri, men blot et kendskab til Cloud Catch, hvormed opmåling kan foretages. At opmålingen kan foretages af ”ikke”-fagpersoner, skaber gode muligheder for en optimering af de processer, der er i forbindelse med eksempelvis etablering af nye ledninger. I denne forbindelse kan opmålingen af de nyetablerede ledninger opmåles af eksempelvis entreprenørvirksomheder. Med denne mulighed kan anlægshullet lukkes hurtigere, da det dermed ikke er nødvendigt at afvente eksempelvis en kort- og landmålingstekniker, som kan foretage opmåling af de nyetablerede ledninger. Herved er der mulighed for optimering af de processer, der er i forbindelse med etablering af nye ledninger.

Yderligere kan opmålingsløsninger som Cloud Catch være med til at understøtte indførslen af LER 2.0. Som beskrevet tidligere kan det være problematisk, når ledninger digitaliseres på baggrund af eksempelvis gamle rids eller andet. I denne forbindelse kan Cloud Catch med fordel benyttes. Dette skyldes, at når en ledningsejer foretager opmåling i en åben ledningsgrav, så indgår der ofte ledninger, som ejes af andre ledningsejere. I sådanne tilfælde kan det være en fordel, hvis ledningsejere er interesseret i at dele deres 3D-punktskyer med hinanden, hvormed ledninger kan digitaliseres på denne baggrund i stedet for gamle rids. Dette kræver selvfølgelig, at ledningsejere er interesseret i at dele data med hinanden, hvilket har vist sig ikke at være lige til, da der er forbundet mange usikkerheder herved.

Cloud Catch giver flere anvendelsesmuligheder

Det er relevant at vide, hvilken værdi både forsyningsselskaber og entreprenører ser ved opmålingsløsninger som Cloud Catch, hvor en mobiltelefon benyttes til opmåling af f.eks. den nedgravede infrastruktur. Det er tydeligt, at opmålingsløsninger som Cloud Catch har stort potentiale. Dette potentiale ses blandt andet i sammenhæng med, at ”ikke”-fagpersoner kan foretage opmåling, hvormed der sker en optimering i de arbejdsprocesser, der er i forbindelse med etablering af nye ledninger. Yderligere giver resultatet af opmålingen, altså 3D-punktskyen, et godt overblik over, hvad der på opmålingstidspunktet er beliggende i anlægshullet. Særligt 3D-punktskyer er gavnlige for entreprenørvirksomheder, da de giver et ”røntgensyn” under jordens overflade.

Forsyningsselskaber ser ligeledes stor værdi i såvel opmålingsløsningen som den 3D-punktsky, der er resultat af opmålingen. Dette skyldes blandt andet, at 3D-punktskyer i mange tilfælde indeholder meget information, også information som måske ikke var hensigten med opmålingen, som f.eks. andre ledninger i samme ledningsgrav. Med disse datamængder er det muligt for forsyningsselskaberne at optage mål på de ledninger, som er synlige i punktskyen, samt benytte de ekstra informationer som grundlag for projektering af nye ledninger.

I forlængelse af ovenstående bør det nævnes at forsyningsselskaberne også ser 3D-punktskyer som god dokumentation, da der dannes et fuldstændigt billede af anlægshullet i stedet for et fragmenteret billede baseret på mange forskellige billeder, hvor det kan være svært at relatere disse til en nøjagtig placering på ledningen. Såvel forsyningsselskaber som entreprenører ser værdi og potentiale for opmålingsløsninger, hvor en mobiltelefon benyttes til opmåling og dannelse af 3D-punktskyer, da dette giver værdi til deres daglige arbejde.

Læs mere om Geopartner Landinspektørers kameraopmålingsløsning – Cloud Catch

LER 2.0

Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi fra år 2016-2020 blev det introduceret, at der skulle etableres en digital platform til udveksling af ledningsoplysninger, og denne går under navnet LER 2.0. Med denne digitale platform er ledningsejere fra d. 30. juni 2023 forpligtet til at indsende deres ledningsdata i et ensartet format indenfor en tidsfrist på 2 timer.

På nuværende tidspunkt er LER i en overgangsfase, hvor ledningsejere selv bestemmer, om de vil udlevere deres ledningsdata udenom LER eller gennem LER 2.0, hvormed de nye krav, angivet i Lov nr. 564 af 10/05/2022 – Lov om Ledningsejerregistret (LER-loven), skal følges. På nuværende tidspunkt er det omkring 9% af alle ledningsejere, som benytter LER 2.0 til udlevering af ledningsdata.

Krav til data i LER 2.0

Formålet med LER, jf. LER-lovens §1 er blandt andet at reducere antallet af graveskader på nedgravede ledninger.

Med vedtagelsen af den nye LER-lov stilles der højere krav til ledningsejer i forbindelse med de informationer, som skal oplyses ved udlevering af ledningsdata. Der skal blandt andet være information om fareklasse, nøjagtighedsklasse, vertikale- og horisontale koordinater, forsyningsart m.m. Selvom der stilles højere krav til ledningsejer i forbindelse med udlevering af ledningsdata, gælder disse blot for ledninger, som etableres efter skæringsdatoen, hvilken er d. 30. juni 2023. De ledninger, som er etableret før denne dato, skal digitaliseres ligesom nye ledninger, men der er ingen krav til nyopmåling af ledningerne. Eksisterende ledninger kan dermed digitaliseres på baggrund af de data, ledningsejer har, hvorfor dette kan være på baggrund af gamle rids eller andet.

Det kan derfor diskuteres, om LER-lovens formål i denne sammenhæng opfyldes, når grundlaget for digitaliseringen er, som det altid har været.