Byudviklingsprojekt Fløjhusene i Tingbjerg – ejerlejligheds­opdeling og sikring af rettigheder

Visualisering af bygninger og gårdmiljø i projekt Fløjhusene i Tingbjerg

– Det er rigtig spændende og meningsfyldt at medvirke til den komplekse proces i Tingbjerg, hvor en række byggeprojekter pt. er i gang for at understøtte bydelen via realisering af boligselskaberne SAB og fsbs udviklingsplan med Københavns Kommune og samtidig opfylde kravene til kommunen i parallelsamfundslovgivningen. Den primære målsætning er at fastholde Tingbjergs mange kvaliteter og gøre dem tilgængelig for mange flere på tværs af forskellige boligejerformer.

Sådan udtaler projektleder og landinspektør Andy Klarholt fra Geopartner Landinspektører sig om det store byomdannelsesprojekt Fløjhusene, som virksomheden Innovater er udvikler og bygherre på, og som Andy og forskellige andre kolleger fra Geopartner har været tilknyttet siden juni 2021.

Tingbjerg/Utterslevhuse er udpeget som udviklings- og omdannelsesområde

Landinspektør og projektleder Andy Klarholt

Fløjhusene er et nyt byggeri placeret i det eksisterende boligområde Tingbjerg, som er under omdannelse som en del af boligselskabernes og kommunens udviklingsplan. Her er boligområderne Tingbjerg/Utterslevhuse udpeget som udviklings- og omdannelsesområde med både nybyggeri, renovering, ommærkning til ungdoms- og ældreboliger samt opdatering af infrastruktur som en del af planen (Vedtaget i 2019. Se status her ).  Et af målene med planen er en større diversitet i beboersammensætningen, boligudbuddet og øvrige tilbud i området samt en fortætning i antallet af beboere til at understøtte den velfungerende eksisterende infrastruktur omkring daginstitutioner og skoler.

– Projektet Fløjhusene er inddelt i forskellige etaper, som indeholder varierede boligtyper og erhverv. I øjeblikket arbejdes der på et område, som består af 72 familievenlige lejeboliger i en nybygget karré med butikker i bunden. Alt er nyt. De gamle bygninger bestående af butikker og bazar blev som en del af planen revet ned for at gøre plads til dette, fortæller Andy Klarholt og fortsætter:

– Fra Geopartner har vi blandt andet ydet rådgivning i forbindelse med bygningsarealer i byggeriet. Dvs. vi har beregnet arealerne og løbende rådgivet udvikleren om, hvad det vil betyde, hvis man ændrer eller flytter arealer. Eks. i forbindelse med fordeling af butiksarealerne, eller ved ændringer af fællesarealer i arbejdet med projektet.

Plan over de forskellige etaper i projekt Fløjhusene

Kompleks ejerlejlighedsopdeling

Geopartner har også bidraget med udfærdigelse af deklarationer til sikring af byggerettigheder samt ejerlejlighedsopdeling i det igangværende område af projektet. Og særligt på disse områder har Geopartner gjort en forskel i projektet som følge af stærke kompetencer inden for ejerlejlighedsopdeling og rettigheder på området:

– Vi startede ud med at lave en ejerlejlighedsopdeling i en fart, så projektet kunne komme videre i processen, under ejerskab af udvikler, da arealerne er købt af boligselskabet i området. Det kræver  indgående viden om den jura, som gælder for ejerlejlighedsbegrebet, så det juridiske grundlag for senere opdeling er sikret, for at individuelt salg på sigt kan gennemføres – uden at øvrige ejere og panthaverne kan modsætte sig. Vel at mærke uden at projektet er fuldstændigt defineret i detaljer så tidligt i projektet, så det kræver luft i projektet til at evt. justeringer kan gennemføres uden betydning for den sikring af byggeretter, der er foretaget i starten af projektet.

Andy Klarholt viser et af de igangværende byggerier i Tingbjerg frem

For Andy har det krævet stor ekspertise og fremsynethed. Og samtidig har der skullet tænkes ud i alle mulige kroge for at sikre bygherres muligheder og rettigheder bedst muligt.

– Også indhentning af ledningsoplysninger i jorden har vi stået for, bl.a. for at vurdere, om der er ledninger, som kan komme i vejen for projektet og derfor nødvendigvis skal flyttes for det nye byggeri, supplerer Andy.  

Hertil kommer tinglysning af rettigheder, oprettelse af adresser for boligerne samt håndtering af panthaversamtykke, som Geopartner har løst under projektet. Og så har kort- og landmålings­teknikerne opmålt boligerne. 

– Lige med hensyn til registrering af adresserne har løbende ændringer, som ofte vil forekomme i så store projekter, givet en lille krølle, som har gjort det nødvendigt at tænke kreativt, praktisk og i tæt dialog med kommunen omkring husnummereringen – for at undgå ændring i registreringen af samtlige opganges adresser…

Stort projekt over flere år med tæt samarbejdspartner

Mængden og bredden af opgaver indikerer, at Fløjhusene er et stort projekt for Geopartner. Og det er helt korrekt, bekræfter Andy Klarholt:

– Ud over det pågældende område, som snart er klar til aflevering, har vi fra Geopartners side løst de samme typer opgaver i øvrige dele af projektet, som har kørt næsten sideløbende, og som er afleveret. Så det har været et stort projekt for os over flere år. Også et område, som ikke er bygget endnu, men som bl.a. omfatter opførelsen af en kommunal institution samt et seniorbofællesskab, har vi foreløbig udstykket området i to grunde, samt gennemgået servitutter og indhentet ledningsoplysninger. Der kan potentielt komme flere opgaver i denne etape også.

Der er ingen tvivl om, at Andy Klarholt er glad for at være en del af projektet Fløjhusene og for samarbejdet med Innovater:

– Vi har haft et mangeårigt og godt samarbejde med Innovater med gensidig tillid og respekt for hinanden. Det er videreført på dette projekt, og det giver ro begge veje. For mig som projektleder og landinspektør er det et spændende projekt, blandt andet fordi det er et projekt med stor samfundsrelevans om at skabe bedre botilbud og lokalsamfund, og samtidig et projekt med stor fremdrift, hvor vi løbende skal have mange ting klar i dialog med interessenterne – som ud over bygherre omfatter eks. boligselskaber, myndigheder mm. Og samtidig skal vi være fremsynede og tænke på mange forskellige mulige scenarier i fremtiden, så ejerlejlighedsopdelingen kan rumme dette. Det er simpelthen fagligt udfordrende og tilfredsstillende at være en del af, slutter Andy Klarholt.

Mahad Farah, Afdelingsdirektør Innovater Melius, udtaler:

”I vores samarbejde med almene boligselskaber bygger vi det allerede bebyggede rum i relativt stor skala. I disse dage snakker man meget om, hvordan man bygger. En relevant diskussion er også, hvor man bygger. Ny bebyggelse i det bebyggede rum kan, hvis det gøres med respekt for det eksisterende, opføres til glæde for det, der allerede står. Skoler får fyldt op ved borde, der før var tomme. Butikker der før ikke kunne leve får større kundeunderlag, nye gårdrum etableres til glæde for nye beboere og eksisterende.

Kompleksiteten er åbenlyst højere, og på den måde er vi glade for at have gode rådgivere til at hjælpe os med at realisere vores projekter med ovenstående sigte. Geopartner har i den forbindelse været en fantastisk partner for os gennem mange år på denne sag og mange andre”

Kontakt mig og hør mere:

Andy Klarholt
Landinspektør, partner
Mobil +45 5054 5352
akl@geopartner.dk