Å-ledningens Pumpestation – en aktiv del af stormflodssikringen i Lemvig

Geopartner har bidraget med opmåling, scanning, 3D model og monitering

Af: Laurits Bernitt, Lemvig Vand, og Jens Ravn, Geopartner Landinspektører

Å-ledningens Pumpestation var tidligere en passiv udløbskiste med en mekanisk kontraklap, som lukkede når fjordvandstanden steg over indvandstanden i Lemvig sø. Efter ombygningen er udløbskisten blevet en aktiv pumpestation, der både kan forhindre, at byen oversvømmes af stormflod og af indvandet ved længerevarende voldsom frontregn.

Å-ledningens pumpestation blev overdraget til Lemvig Vand i marts 2023 af entreprenøren Vejlby Kloakservice ApS.   

Pumpestationen håndterer indvandsproblemstillingen, dvs. det ferske vand, og er en del af stormflodssikringen af Lemvig by. Efter renovering af pumpestationen går anlægget fra passiv stormflodssikring, via en kontraklap, til aktiv stormflodssikring med en installeret pumpekapacitet på 3700 m3/h til gavn for Lemvig by og dens borgere.

Ved længerevarende højvande og nedbør, f.eks. som ved stormfloden den 25. november 1981, er risikoen for kloakvand i gaderne hermed langt under  servicekriterierne i Spildevandsplanen for Lemvig Kommune.

Om pumpestationen

Pumpestationen er beliggende på Lemvig bedding. Under stationen findes 25-50 m sætningsgivende dynd- og gytjelag samt ikke mindst Å-ledningen, som er en Ø2000 mm betonledning fra 1969. Teknisk og økonomisk var det fordelagtigt at ombygge den eksisterende udløbskiste og flytte kontraklappen.

En af udfordringerne ved at bygge ned i et 38 år gammelt 5 kantet betonbygværk, opført med forskallingsbrædder, var mål og tilpasning. Alt var skævt og havde sat sig, og bygværket kunne først inspiceres og opmåles af Geopartner da det var tømt for vand og skåret ned til sundt tværsnit.

Renoveringen og Geopartners opgaver i forbindelse hermed

Geopartner Landinspektører scannede de blotlagte betonkanter , og de nøjagtige dimensioner blev sendt til Thisted Fjerritslev Betonvarefabrik, som tilpassede forme og støbte elementer til pumpestationen. Efter 5 dages afspærring og overpumpning  blev de nye vægelementer installeret.  Herved blev udløbskisten forhøjet til stormsikker kote +2,85.

Kort før installation af pumper og pumpedæk producerede Geopartner en 3D model af Å-ledningens udløbskiste, til dokumentation af det gamle bygværk.

Den gamle kontraklap blev levetidsforlænget, korrosionsbeskyttet og hævet 28 cm svarende til de seneste 38 års sætning.

Sammenlagt blev der installeret 33½ t beton i de nye vægelementer. Det vil naturligvis give anledning til sætninger, som skal overvåges for at vurdere om bevægelserne giver anledning til problemer.  

Derfor har Geopartner i maj måned 2023 afsat og opmålt 3 kote fixpunkter på stationens overkant for langtidsmonitering af sætninger og rotationer. Moniteringen kører fortløbende, så de indsamlede data over tid kan give Lemvig Vand en valid fremskrivning i forhold til kritiske sætningsskader, som skal imødegås.

For Geopartner og landinspektør Jens Ravn har det i høj grad været meningsfuldt at bidrage til  stormflodssikringen i Lemvig og spændende at være en del af processen fra den gamle passive stormflodsbeskyttelse og til den ny aktive stormflods- og indvandssikring Et klimasikringsprojekt på grænsen mellem det salte og det ferske vand.

Kontakt mig for dialog om lignende projekter:

Jens Ravn Knudsen
Landinspektør
Mobil +45 2135 1031
jrk@geopartner.dk