Store jordfordelinger skaber plads til vådområder

Langt størstedelen af jordfordelingerne i Danmark rettes i dag mod vådområde- og naturgenopretningsprojekter. Miljø og bæredygtighed er også i fokus i Skive og Rebild Kommune, hvor større vådområder skal reducere kvælstofudledningen til fjorde og søer og genskabe gunstige forhold i naturen. Vores landinspektør Flemming Nielsen hjælper i øjeblikket kommunerne på flere store jordfordelinger, der skal give plads til de nye vådområder.

Matrikulære berigtigelser af jordfordelinger

Rebild Kommune vil omkring Lerkenfeld Å reducere kvælstofudvaskningen til Limfjorden, og de er derfor i gang med at vådlægge en del af arealerne i området. I både Nøreng og Elkær nedlægges pumpelaget, så dræning af arealet og pumpning af drænvand ud af området stopper. Dét danner store søer på arealerne, der skal øge kvælstoftilbageholdelsen i vådområderne.

Vådområdeprojekt i Nøreng. Foto: Skive Kommune. 

Geopartner er med til at omlægge og foretage matrikulære berigtigelser af de mange hektar jord, som de nye vådområder kræver.

– “Vi foretager matrikulære berigtigelser af jordfordelingerne og sikrer, at arealerne overgår til nye ejere. Begge steder er der tale om større jordfordelinger, hvor 417 ha og 54 ejendomme er involveret i Skive Kommune og 300 ha og 27 ejendomme i Rebild Kommune”, fortæller Flemming.

Jordfordelingerne i Nøreng og Elkær er allerede afsluttet, og vi er her godt i gang med at tilpasse matrikelgrænser efter jordfordelingsaftalerne.

Se mere om, hvordan vi hjælper kommuner her.